Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Artura Gadzińskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.psp2zdzieszowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-01

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mapy
Filmy

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-20

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Wilpert, adres poczty elektronicznej: mwilpert@psp2zdzieszowice.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

792 749 923Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-330 Zdzieszowice, ul. Plac 1 Maja 1
Tel.: +48 77 48 443 76
Faks: +48 77 48 443 76
E-mail: sekretariat@psp2zdzieszowice.pl
Strona internetowa: www.psp2zdzieszowice.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku szkoły prowadzi wejście główne od strony Placu 1 Maja, które wykonane jest z podestu i sześciu stopni schodowych. Budynek posiada jeszcze trzy wejścia, jedno od strony boiska szkolnego, służące jako wyjście ewakuacyjne, natomiast pozostałe dwa są wspólnymi wejściami do szkoły i sali gimnastycznej.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku korytarze, schody oraz balustrady schodowe są zgodne z prawem budowlanym. Budynek nie posiada wind. W szkole nie ma również toalet dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przy wejściu głównym brak jest pochylni dla niepełnosprawnych i platformy schodowej. Natomiast przy wspólnych wejściach do sali gimnastycznej i szkoły znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szkoła nie posiada parkingu. W odległości 12 m od budynku szkoły na Placu 1 Maja znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe. Jest wydzielone miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Pies powinien być wyposażony w uprząż, natomiast osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej
z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Większy tekst
Kontrast