1. Udział uczniów w zajęciach online jest organizowany zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami technicznymi oraz warunkami rodzinnymi. Wskazany jest jednak udział w zajęciach online ze względu na założone cele tych zajęć.

2. Celem zajęć online jest:

• Wspieranie ucznia w trudnościach

• Wspieranie i rozbudzanie motywacji ucznia

• Wyjaśnianie bieżących problemów przedmiotowych i wychowawczo- opiekuńczych.

I. Zachowanie podczas zajęć

1. Zajęcia rozpoczyna nauczyciel prowadzący. Uczniowie dołączają się do rozpoczętego spotkania.

2. Uczeń łączy się z nauczycielem punktualnie zgodnie z ustalonym planem.

3. Każdy uczestnik spotkania dba o swój wizerunek zewnętrzny.

4. Uczeń przygotowuje się do zajęć zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.

5. W czasie trwania spotkania obowiązują zasady kultury osobistej i dobrej komunikacji.

6. Każdy uczestnik na polecenie nauczyciela włącza kamerkę, w celu nadzorowania, przez nauczyciela, właściwego przebiegu lekcji oraz usprawnienia komunikacji podczas zajęć.

II. Warunki techniczne

1. Zajęcia są prowadzone w aplikacji Teams w programie OFFICE 365 .

2. W miarę możliwości włączyć funkcję wyciszającą dźwięki otoczenia i rozmycia tła.

3. Uczeń nie nagrywa lekcji online.

4. W przypadku nagrania lekcji online przez ucznia zostaną podjęte działania wyjaśniające, dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych.

III. Stanowisko pracy

1. Uczeń bierze udział w zajęciach zajmując miejsce przy biurku lub stole zgodnie z zasadami dbałości o właściwą postawę ciała.

2.W czasie trwania spotkania online każdy uczestnik dba o zachowanie ciszy w swoim otoczeniu.

IV. Ocenianie uczniów – szczegóły dotyczące przesyłanych prac

1.Uczeń wykonuje prace samodzielnie.

2.Nie korzysta z pomocy innych osób znajdujących się w domu.

3.Korzysta tylko  ze źródeł zaproponowanych przez nauczyciela.

4.Zabronione jest korzystanie z cudzych prac wyszukanych w internecie np.: wypracowań, zadań matematycznych, prac plastycznych, gotowych odpowiedzi, ćwiczeń- dotyczy wszystkich przedmiotów.

Większy tekst
Kontrast